پایان نامه ها

دانلود تحقیق c (4468)

گفتار چهارم : انواع ایقاع از لحاظ الگوی ماهیتی ……………………………………………………. 45بند الف-اصل آزادی اراده در ایقاع …………………………………………………………………….. 46بند ب- نتیجه اصل آزادی اراده در ایقاع ……………………………………………………………… 47گفتار پنجم : ایقاع از جهت اثر ذاتی …………………………………………………………………… ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد c (4467)

1-3-4-2-1:نظریه های کلاسیک مسئولیت261-3-4-2-1-1:نظریه تقصیر261-3-4-2-1-2:نظریه ایجاد خطر271-3-4-2-1-3:نظریه تضمین حق271-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق281-4: ارکان مسئولیت مدنی291-4-1:وجود ضرر291-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر291-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه301-4-2:فعل زیانبار311-4-3:رابطه سببیت321-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب331-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب331-4-3-3:نظریه سبب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان c (4465)

مبحث اول:کلیات…………………………………………………………………………………………………….61گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر………………………………………………………………………………62گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب………………………………………………………………………..63گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی……………………………..65مبحث دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت………………………………69گفتار اول:ایفای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان c (4464)

بند چهارم-دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها46بخش دوم –شرایط و موانع صدور دستور موقت48فصل اول- شرایط صدور دستور موقت49مبحث اول -درخواست دستور موقت توسط ذینفع49گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست ادامه مطلب…

By 92, ago