پایان نامه ها

دانلود تحقیق c (4468)

گفتار چهارم : انواع ایقاع از لحاظ الگوی ماهیتی ……………………………………………………. 45بند الف-اصل آزادی اراده در ایقاع …………………………………………………………………….. 46بند ب- نتیجه اصل آزادی اراده در ایقاع ……………………………………………………………… 47گفتار پنجم : ایقاع از جهت اثر ذاتی …………………………………………………………………… ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود c (4456)

گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………….52 مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………….54 گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………..54 بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………54 1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………..54 2. مورد وثیقه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد c (4467)

1-3-4-2-1:نظریه های کلاسیک مسئولیت261-3-4-2-1-1:نظریه تقصیر261-3-4-2-1-2:نظریه ایجاد خطر271-3-4-2-1-3:نظریه تضمین حق271-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق281-4: ارکان مسئولیت مدنی291-4-1:وجود ضرر291-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر291-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه301-4-2:فعل زیانبار311-4-3:رابطه سببیت321-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب331-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب331-4-3-3:نظریه سبب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله c (4457)

گفتار نخست– نظریه تقصیر45گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان 51گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی 53گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع 55گفتار پنجم – جمع بندی نظریات 57فصل سوم : ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان c (4458)

الف ) ویژگی های درون سازمانی ………………………………………………………………………………………… 25ب ) ویژگی های برون سازمانی …………………………………………………………………………………………….. 26گفتار پنجم : ویژگی اقتداردر نیروی پلیس ………………………………………………………………………… 27گفتارششم: ویژگی پایبندی پلیس به قانون …………………………………………………………………………. 27 گفتار هفتم : مسئولیت مدنی ادامه مطلب…

By 92, ago