پایان نامه ها

تحقیق رایگان c (4464)

بند چهارم-دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها46بخش دوم –شرایط و موانع صدور دستور موقت48فصل اول- شرایط صدور دستور موقت49مبحث اول -درخواست دستور موقت توسط ذینفع49گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان c (4465)

مبحث اول:کلیات…………………………………………………………………………………………………….61گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر………………………………………………………………………………62گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب………………………………………………………………………..63گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی……………………………..65مبحث دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت………………………………69گفتار اول:ایفای ادامه مطلب…

By 92, ago